Biochemiczne, fizjologiczne i anatomiczne czynniki modyfikujące podatność kukurydzy cukrowej na infekcję wywołaną patogenicznymi grzybami rodzaju Fusarium

18 września 2015 rozpoczęły się prace badawcze w projekcie nr 2014/15/B/NZ9/02169 pt.: "Biochemiczne, fizjologiczne i anatomiczne czynniki modyfikujące podatność kukurydzy cukrowej na infekcję wywołaną patogenicznymi grzybami rodzaju Fusarium", którego kierownikeim jest dr hab. Agnieszka Waśkiewicz z Katedry Chemii Wydziału Technologii Drewna UP w Poznaniu.

Celem naukowym prowadzonych badań jest poznanie kompleksowej odpowiedzi rośliny na infekcję grzybami patogenicznymi rodzaju Fusarium. Materiał roślinny zostanie przeanalizowany pod kątem obecności form wolnych i związanych fumonizyn, związków fenolowych, weglowodanów, kwasów tłuszczowych oraz aminokwasów nowoczesnymi technikami chromatograficznymi, takimi jak: wysokosprawna chromatografia gazowa i cieczowa sprzężona z nisko i wysokorozdzielczą spektrometrią mas (GC/MS/MS, UPLC/PDA/TQD, UPLC-TOF-MS). Uzyskane wyniki będą stanowiły duży wkład w rozwój nauki światowej, w zakresie badań podstawowych mających na celu pogłębienie wiedzy dotyczącej interakcji pomiędzy kukurydzą a grzybami rodzaju Fusarium. Ponadto, zaproponowane w projekcie badania są bardzo istotne z punktu widzenia nauk biologicznych, chemicznych oraz rolniczych i mogą służyć w zdobyciu wiedzy dotyczącej występowania nowych substancji rzadko opisywanych w literaturze, a w konsekwencji mogą przyczynić się do ich wyizolowania i charakterystyki.