Enzymatyczna hydroliza celulozy - poszukiwanie nowych kompleksów celulaz

18 lutego 2015 r. rozpoczęły się badania naukowe w ramach projektu nr 2014/13/B/NZ9/02442 pt.: "Enzymatyczna hydroliza celulozy - poszukiwanie nowych kompleksów celulaz", którego kierownikiem jest dr Kinga Szentner z Katedry Chemii WTD UP w Poznaniu.

Celem badań jest poznanie mechanizmu i kinetyki procesu hydrolizy celulozy z wykorzystaniem enzymów celulolitycznych pozyskiwanych z wybranych gatunków owadów. Na podstawie uzyskanych rezultatów zostanie wytypowany najbardziej efektywny układ enzymatyczny, hydrolizujący celulozę oraz zostaną potwierdzone bądź odrzucone postawione hipotezy badawcze.

Kompleks enzymów celulolitycznych pozyskiwany będzie z czterech gatunków owadów, w tym dwóch produkujących endocelulazy oraz dwóch z układem mieszanym posiadających endo- i egzocelulazy. Aktywność wyizolowanych kompleksów celulolitycznych będzie badana w procesach hydrolizy zróżnicowanych materiałów celulozowych. Produkty degradacji celulozy oznaczane będą standardową metodą kolorymetryczną oraz metodą HPLC.

W badaniach uwzględniona zostanie bardzo szczegółowa analiza strukturalna celulozy w tym analiza stopnia krystaliczności metodą FTIR oraz metodą dyfrakcji promieni X, analiza stopnia polimeryzacji metodą chromatografii żelowej GPC oraz metodą wiskozymetryczną. Ponadto dla wyjaśnienia zmian strukturalnych wykonana zostanie analiza NMR.

Uzyskane wyniki badań i ich kompleksowa analiza przyczynią się do istotnego poszerzenia wiedzy na temat celulolitycznego rozkładu celulozy i układów lignocelulozowych.