Historia

WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA
Dzieje akademickich studiów w Poznaniu od 1954 roku - KALENDARIUM

 

1954

PAŹDZIERNIK
Utworzenie Wydziału Technologii Drewna w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu (Dz. U. MSzW nr 13, poz. 98). Pierwszym dziekanem został prof. nadzw. dr Stanisław Prosiński. W pierwszym roku istnienia Wydział liczył 29 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym: 2 profesorów, 6 zastępców profesora oraz 21 adiunktów i asystentów. Ponadto zatrudniano 5 pracowników naukowo-technicznych. W roku akademickim 1954/55 studia na Wydziale Technologii Drewna zostały ujednolicone i przedłużone do 5 lat (dotąd studia technologii drewna na Oddziale Technologii Drewna na Wydziale Leśnym były dwustopniowe).

11 PAŹDZIERNIKA
Przeniesienie z Wydziału Leśnego na Wydział Technologii Drewna następujących jednostek:

 • Katedry Mechanicznej Technologii Drewna (kierownik: prof. nadzw. dr Tadeusz Perkitny),
 • Katedry Chemicznej Technologii Drewna (kierownik: prof. nadzw. dr Stanisław Prosiński),
 • Katedry Obróbki i Obrabiarek do Drewna (kierownik: zast. prof. mgr inż. Władysław Marzymski),
 • Katedry Maszynoznawstwa Ogólnego (kierownik: zast. prof. mgr inż. Kazimierz Marcolla),
 • Katedry Mechaniki Technicznej i zmiana nazwy na Katedra Mechaniki i Techniki Cieplnej (kierownik: zast. prof. mgr inż. Witold Kręglewski),
 • Katedry Organizacji i Projektowania Technologicznego Zakładów Przemysłu Drzewnego (kierownik: zast. prof. mgr inż. Jerzy Strumiński).

 

   Perkitny7.jpg             prof dr Stanisław Prosiński ..jpg             mgr inż. Władysław Marzymski.jpg             prof mgr inż. Kazimierz Marcolla.jpg             prof dr hab Witold Kręglewski.jpg             prof mgr inż. Jerzy Strumiński.jpg
prof. nadzw. dr Tadeusz Perkitny             prof. nadzw. dr Stanisław Prosiński      zast. prof. mgr inż. Władysław Marzymski     zast. prof. mgr inż. Kazimierz Marcolla        zast. prof. mgr inż. Witold Kręglewski          zast. prof. mgr inż. Jerzy Strumiński

 

1955

23 LIPCA
Powołanie na Wydziale Technologii Drewna jedynego w Polsce Oddziału Chemicznej Technologii Drewna (Dz. U. MSzW nr 9, poz. 63).

PAŹDZIERNIK
Utworzenie Katedry Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (o charakterze międzywydziałowym) pod kierownictwem zast. prof. dr. nauk med. Romana Kaczorowskiego.

 

1956

1 STYCZNIA
Utworzenie Katedry Tartacznictwa. Kierownictwo sprawował zast. prof. mgr Jerzy Turolski.

28 CZERWCA
Udział studentów Wyższej Szkoły Rolniczej, także z Wydziału Technologii Drewna, w robotniczych protestach poznańskiego Czerwca ‘56, pierwszego w PRL strajku generalnego o charakterze  demonstracji ulicznej. Protesty zostały stłumione krwawo (zginęło ok. 58 osób, a ponad 600 zostało rannych).

PAŹDZIERNIK
Proces studentów Wyższej Szkoły Rolniczej, sądzonych za udział w protestach czerwcowych (także za zabranie broni ze Studium Wojskowego Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu).

 

1957

1 PAŹDZIERNIKA
W Katedrze Chemicznej Technologii Drewna utworzono Pracownię Konserwacji Drewna.

 

1962

12 LIPCA
Zarejestrowanie Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Rolniczej. Prezesem został mgr Jan Baier, a honorowym prezesem – prof. Felicjan Dembiński.

1 PAŹDZIERNIKA
Utworzenie Katedry Ekonomiki Drzewnictwa. Pierwszym kierownikiem został doc. Zdzisław Jakubowski, poprzednio pracownik Zakładu Planowania Gospodarczego w Katedrze Ekonomiki Leśnictwa.

 

1963

23 MAJA
Wydział Technologii Drewna uzyskał prawo nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych (Monitor Polski 1963, nr 46, poz. 229). Utworzenie studiów zaocznych na Wydziale Technologii Drewna.

 

1964

Po dziesięciu latach działalności dydaktycznej i naukowej Wydział liczył 34 pracowników naukowo-dydaktycznych (jedynie o 5 osób, tj. 16% więcej niż w 1954 roku), w tym: 3 profesorów, 5 docentów, 4 wykładowców oraz 22 adiunktów i asystentów. Ponadto zatrudniano 13 pracowników naukowo-technicznych (wzrost o 8 osób, tj. 160%).

 

1965

Utworzenie Katedry Technologii Meblarstwa i Stolarki Budowlanej (kierownik: doc. Wacław Kontek) i Katedry Technologii Leśnych Produktów Niedrzewnych (kierownik: doc. Mieczysław Żurakowski).

 

1967

PAŹDZIERNIK
Zmiana nazwy Katedry Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Katedra Higieny i Ochrony Pracy.

 

1968

MARZEC
Udział studentów Wyższej Szkoły Rolniczej w wydarzeniach marcowych i relegowanie niektórych uczestników z Uczelni. Na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego 8 marca 1968 roku odbył się wiec studentów, którzy protestowali przeciw łamaniu art. 71 Konstytucji oraz żądali przywrócenia praw studenckich Michnikowi i Szlajferowi, relegowanym za przedstawienie relacji z zajść pod pomnikiem Adama Mickiewicza reporterom prasy francuskiej (manifestacja 30 stycznia 1968 roku przeciw zdjęciu przez cenzurę spektaklu „Dziady” w reżyserii Kazimierza Dejmka brutalnie  rozpędzona przez MO i ZOMO).

 

1970

31 MARCA
Wydział Technologii Drewna uzyskał prawo nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego nauk technicznych (Monitor Polski 1970, nr 11, poz. 102), co świadczyło o uznaniu poziomu naukowego jego pracowników. W 1970 roku liczył 11 katedr z 12 zakładami oraz 11 pracowniami, przy czym większość pracowni mieściła się w dwóch Katedrach: Mechanicznej Technologii Drewna i Chemicznej Technologii Drewna.

1 WRZEŚNIA

Nowa struktura organizacyjna Uczelni – w miejsce katedr (pozostają jedynie dwie) powstają instytuty. Na Wydziale Technologii Drewna utworzono cztery instytuty:

 • Instytut Chemicznej Technologii Drewna (dyrektor: prof. dr Stanisław Prosiński), w którym powołano pięć Zakładów:

- Chemii Drewna,
- Technologii Celulozy i Papieru,
- Chemicznego Przerobu Drewna,
- Konserwacji i Ochrony Drewna,
- Technologii Leśnych Produktów Niedrzewnych;

 • Instytut Mechanicznej Technologii Drewna (dyrektor: prof. dr hab. Maciej Ławniczak), w którym powołano trzy Zakłady:

- Tartacznictwa,
- Technologii Meblarstwa i Stolarki Budowlanej
- Hydrotermicznej i Plastycznej Obróbki Drewna;

 • Instytut Podstaw Techniki (dyrektor: prof. nadzw. mgr Jerzy Strumiński), w którym powołano:

- Zakład Mechaniki i Techniki Cieplnej,
- Zakład Obróbki i Obrabiarek do Drewna,
- Zakład Projektowania Zakładów Przemysłowych;

 • Instytut Tworzyw Drzewnych (dyrektor: prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Morze), w którym powołano:

- Zakład Nauki o Drewnie,
- Zakład Technologii Tworzyw Drzewnych.

Powstały też dwie Katedry:

 • Ekonomiki Organizacji Drzewnictwa (pod kierownictwem prof. nadzw. dr. hab. Zdzisława Jakubowskiego),
 • Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (pod kierownictwem prof. nadzw. dr. Romana Kaczorowskiego).

 

1971

2 PAŹDZIERNIKA
Nadanie przez Senat Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu godności doktora honoris causa prof. dr. Aleksandrowi N. Piesockiemu. Z wnioskiem wystąpiła Rada Wydziału Technologii Drewna.

 

1972

1 PAŹDZIERNIKA
Zmiana nazwy uczelni z Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu na Akademię Rolniczą w Poznaniu.

 

1973

2 PAŹDZIERNIKA
Wydział Technologii Drewna otrzymuje nowy gmach przy ulicy Wojska Polskiego nr 38/42 w Poznaniu. W gmachu, o kubaturze 45 946 m3 (10 166 m2), znalazły się pomieszczenia wszystkich jednostek naukowo-dydaktycznych, tj. Instytutu Chemicznej Technologii Drewna, Instytutu Mechanicznej Technologii Drewna, Instytutu Podstaw Techniki, Instytutu Tworzyw Drzewnych oraz Katedry Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa.

 

1974

Oddanie do użytku, przy ulicy Wojska Polskiego 38, nowo wybudowanego gmachu Collegium Maximum (rektorat), w którym nieprzerwanie od tego czasu ma siedzibę Dziekanat Wydziału (uprzednio mieścił się w budynku rektoratu przy ul. D¹browskiego 159). Kadra Wydziału Technologii Drewna liczyła 69 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym: 1 profesora zwyczajnego, 7 profesorów nadzwyczajnych, 11 docentów (w tym 8 doktorów habilitowanych), 12 adiunktów (w tym 1 doktora habilitowanego), 35 starszych asystentów i asystentów, 2 starszych wykładowców i 1 wykładowcę (w porównaniu z 1964 rokiem nastąpił przyrost nauczycieli akademickich o 35 osób, tj. 100%). Ponadto zatrudniano 34 pracowników naukowo-technicznych (w porównaniu z 1964 rokiem wzrost o 21 osób, tj. 260%).

 

1980

SIERPIEŃ
Impuls do przemian systemowych, które w ostateczności doprowadziły do upadku PRL i innych krajów demokracji ludowej z bloku wschodniego, odzyskania suwerenności i powstania III Rzeczypospolitej. Strajki solidarnościowe pracowników i studentów Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Powstanie NSZZ „Solidarność” Akademii Rolniczej w Poznaniu i Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Akademii Rolniczej w Poznaniu (obie organizacje zdelegalizowano wraz z wprowadzeniem stanu wojennego – 13 grudnia 1981 roku).

 

1981

1 PAŹDZIERNIKA
Kolejna zmiana struktury Uczelni – z większości instytutów na nowo wydzieliły się katedry (decyzja zatwierdzona 15.03.1982 roku przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki). Powołano nowe, niżej wymienione, katedry:

 • Katedra Klejenia i Uszlachetniania Drewna (wydzielona z Instytutu Tworzyw Drzewnych; kierownik prof. dr hab. inż. Michał Zenkteler),
 • Katedra Mechaniki i Techniki Cieplnej z Zakładem Techniki Cieplnej (wydzielona z Instytutu Podstaw Techniki; kierownik prof. dr hab. Ryszard Ganowicz),
 • Katedra Meblarstwa (wydzielona z Instytutu Mechanicznej Technologii Drewna; kierownik doc. dr Stanisław Dzięgielewski),
 • Katedra Mechanicznej Technologii Drewna (wydzielona z Instytutu Mechanicznej Technologii Drewna; kierownik doc. dr hab. Jerzy Buchholz),
 • Katedra Nauki o Drewnie (wydzielona z Instytutu Tworzyw Drzewnych; kierownik prof. dr hab. Jan Raczkowski)
 • Katedra Obrabiarek i Urządzeń Przemysłowych (wydzielona z Instytutu Podstaw Techniki; kierownik prof. mgr Jerzy Strumiński)
 • Katedra Tworzyw Drzewnych (wydzielona z Instytutu Tworzyw Drzewnych; kierownik prof. dr hab. Zbigniew Morze).

Pozostał jedynie Instytut Chemicznej Technologii Drewna, którego dyrektorem był prof. dr hab. Zdzisław Czechowski.
 

4 GRUDNIA
Wręczenie przez delegację Senatu AR – w składzie prof. Tadeusz Caliński, prof. Jan Meixner i prof. Jan Raczkowski (WTD) – wicemarszałkowi Sejmu PRL Andrzejowi Werblanowi uchwały wzywającej do zaniechania działań zmierzających do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i domagaj¹cej się powołania rządu porozumienia narodowego.

13 GRUDNIA

Wprowadzenie na obszarze Polski stanu wojennego – zawieszenie zajęć dydaktycznych na Akademii Rolniczej w Poznaniu.

 

13-17 GRUDNIA
Zostali internowani i osadzeni na ponad pół roku w Gębarzewie oraz areszcie śledczym w Ostrowie Wlkp. działacze NSZZ „Solidarność”, pracownicy AR: prof. dr hab. Ryszard Ganowicz (WTD), dr Andrzej Stroiński i dr Roman Schefke oraz student Marek Turno (w czasie stanu wojennego represje dotknęły wielu pracowników i studentów AR, były to aresztowania na 48 godzin, przesłuchania oraz rewizje w pracy i w domu).

 

1982

25 STYCZNIA
Odwołanie rektora Akademii Rolniczej, prof. dr. Wojciecha Dzięciołowskiego (pierwszego demokratycznie wybranego rektora Akademii Rolniczej w Poznaniu – w maju 1981 roku). Na znak protestu rezygnację z pełnionych funkcji złożyli wszyscy prorektorzy: prof. Tadeusz Caliński, prof. Zefiryn Adamski (WTD) i prof. Franciszek Pędziwilk oraz dziekan Wydziału Technologii Drewna prof. Jan Raczkowski i prodziekan prof. Kazimierz Lutomski.
Przyjęcie obowiązków rektora Akademii Rolniczej przez prof. dr. hab. Włodzimierza Fiszera (26 stycznia).

17 CZERWCA
Nadanie przez Senat Akademii Rolniczej w Poznaniu godności doktora honoris causa prof. dr. Tadeuszowi Perkitnemu. Z wnioskiem wystąpiła Rada Wydziału Technologii Drewna.

 

1984

PAŹDZIERNIK
W 1984 roku kadra Wydziału Technologii Drewna liczyła 83 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym: 11 profesorów, 7 docentów, 48 adiunktów, 16 starszych asystentów i asystentów oraz 1 wykładowcę (w porównaniu z 1974 rokiem nastąpił przyrost nauczycieli akademickich o 14 osób, tj. 15%). Ponadto zatrudniano 57 pracowników naukowo-technicznych (w porównaniu z 1974 rokiem wzrost o 23 osoby, tj. ok. 70%).

 

1985

PAŹDZIERNIK
Odstąpiono od podziału pracowników naukowych na samodzielnych i pomocniczych lub według stopni i tytułów naukowych. Wprowadzono podział na podstawie wymienionych kolejno stanowisk: profesora, docenta, adiunkta, starszego asystenta, asystenta i asystenta stażysty (Dz. U. 1985, nr 42, poz. 201).

 

1986

PAŹDZIERNIK
Powołanie Katedry Hydrotermicznej Obróbki i Modyfikacji Drewna (z uprzedniego Zakładu o tej nazwie w Katedrze Mechanicznej Technologii Drewna).

 

1987

PAŹDZIERNIK
Włączenie Katedry Chemii w skład jednostek organizacyjnych WTD. Do tego roku KCh była samodzielną jednostką międzywydziałową naszej Uczelni.

 

1989

4 CZERWCA
Posłami na Sejm zostają prof. Czesław Janicki i dr Tadeusz Dziuba (WTD), a senatorem – prof. Ryszard Ganowicz (WTD).

 

1990

Zakończenie działalności partii politycznych (PZPR, ZSL i SD) w Uczelni, a tym samym na Wydziale Technologii Drewna.

 

1991

4 PAŹDZIERNIKA
Nadanie przez Senat Akademii Rolniczej w Poznaniu godności doktora honoris causa prof. dr. Walterowi Liesemu. Z wnioskiem wystąpiła Rada Wydziału Technologii Drewna.

 

1992

25 LUTEGO
Wydział Technologii Drewna uzyskał prawo nadawania stopni naukowych z dziedziny nauk leśnych w zakresie drzewnictwa (Monitor Polski 1992, nr 16, poz. 123).

 

1994

Utworzenie studiów doktoranckich.
 

14-15 PAŹDZIERNIKA
Jubileusz i obchody 40-lecia działalności Wydziału Technologii Drewna. W 1994 roku na kadrę Wydziału Technologii Drewna składało się 94 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym: 15 profesorów, 52 adiunktów, 22 starszych asystentów i asystentów oraz 1 wykładowca (w porównaniu z 1984 rokiem przyrost nauczycieli akademickich o 11 osób, tj. 12%). Ponadto zatrudniano 65 pracowników naukowo-technicznych (w porównaniu z 1984 rokiem wzrost o 8 osób, tj. ok. 14%).

 

1996

4 LIPCA
Na wniosek Senatu Akademii Rolniczej w Poznaniu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nadał Uczelni imię Augusta Cieszkowskiego.

 

2000

Zmiana nazwy Katedry Obrabiarek i Urządzeń Przemysłowych na Katedra Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn.
Utworzenie Katedry Inżynierii Środowiska Pracy przez połączenie Katedry Higieny i Ochrony Pracy oraz Zakładu Projektowania Systemów Przemysłowych.
Do rejestru organizacji studenckich wpisano Niezależne Zrzeszenie Studentów.

 

2002

Środowiskowa Komisja Akredytacyjna Uczelni Rolniczych przyznała certyfikaty jakości kształcenia oraz akredytację na pięć lat 10 kierunkom studiów AR (w tym Wydziałowi Technologii Drewna).

 

2004

25 CZERWCA
Nadanie przez Senat Akademii Rolniczej w Poznaniu godności doktora honoris causa prof. dr. Ryszardowi Babickiemu. Z wnioskiem wystąpiła Rada Wydziału Technologii Drewna.
Obchody 50-lecia działalności Wydziału Technologii Drewna.
W 2004 roku kadra Wydziału Technologii Drewna liczyła 95 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym: 15 profesorów, 45 adiunktów, 25 starszych asystentów i asystentów oraz 10 wykładowców (w porównaniu z 1994 rokiem przyrost nauczycieli akademickich jedynie o 1 osobę). Ponadto zatrudniano 57 pracowników naukowo-technicznych (w porównaniu z 1994 rokiem mniej o 8 osób, tj. ok. 14%).

 

2005

Wprowadzenie studiów dwustopniowych na wszystkich kierunkach studiów Akademii Rolniczej w Poznaniu (poza ekonomią).

 

2006

Likwidacja Katedry Hydrotermicznej Obróbki i Modyfikacji Drewna.
Katedra Mechaniki i Techniki Cieplnej przejmuje nowo powołany Zakład Suszarnictwa (po zlikwidowanej Katedrze Hydrotermicznej Obróbki i Modyfikacji Drewna).

 

2007

1 SIERPNIA
Przeniesienie Katedry Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa z Wydziału Technologii Drewna na nowo utworzony Wydział Ekonomiczno-Społeczny Akademii Rolniczej w Poznaniu.

 

2008

Zmiana nazwy Uczelni z Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

 

2013

1 PAŹDZIERNIKA
Zarządzenie nr 102/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (z dnia 4 lipca 2013 roku) wprowadzające od 1 października 2013 roku zmiany organizacyjne na Wydziale Technologii Drewna.
Zniesienie:

 • Katedry Klejenia i Uszlachetniania Drewna,
 • Katedry Inżynierii Środowiska Pracy,
 • Zakładu Suszarnictwa i Zakładu Techniki Cieplnej w Katedrze Mechaniki i Techniki Cieplnej.

Utworzenie:

 • w Katedrze Tworzyw Drzewnych – Zakładu Tworzyw Drzewnych, Zakładu Automatyki i Informatyki oraz Zakładu Klejenia i Uszlachetniania Drewna,
 • w Katedrze Mechaniki i Techniki Cieplnej – Zakładu Cieplnych Procesów Przemysłowych, Zakładu Mechaniki i Konstrukcji Drewnianych oraz Zakładu Higieny i Ochrony Pracy,
 • w Katedrze Meblarstwa – Zakładu Projektowania Mebli oraz Zakładu Projektowania Systemów Przemysłowych.

 

2014

17 CZERWCA
Obchody 60-lecia działalności Wydziału Technologii Drewna.
W 2014 roku kadra Wydziału Technologii Drewna liczyła 76 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym: 13 profesorów, 49 adiunktów, 1 starszego asystenta oraz 3 wykładowców i 10 doktorantów (w porównaniu z 2004 rokiem liczba nauczycieli akademickich zmniejszyła się o 18 osób, tj. ok. 20%). Ponadto zatrudniano 37 pracowników naukowo-technicznych (w porównaniu z 2004 rokiem mniej o 20 osób, tj. ok. 30%).

Na podstawie: „WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA. Dzieje akademickich studiów w Poznaniu 1954-2014” pod redakcją Wojciecha Kokocińskiego, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU, Poznań 2014.