Kompleksowa ocena zróżnicowania różnych odmian pszenicy na postawie ilościowego określenia metabolitów w nich występujących w zależności od różnych systemów uprawy

1 lipca 2013 r. rozpoczęto prace badawcze w ramach projektu 2012/07/B/NZ9/02385 pt.: "Kompleksowa ocena zróżnicowania różnych odmian pszenicy na postawie ilościowego określenia metabolitów w nich występujących w zależności od różnych systemów uprawy", którego kierownikiem jest prof. dr hab. Juliusz Perkowski z Katedry Chemii Wydziału Technologii Drewna UP w Poznaniu.

Głównym celem wnioskowanych badań jest szczegółowe wyznaczenie profili metabolomicznych dla wybranych (wstępnie przebadanych pod względem genetycznym jak i chemicznym) 30 odmian najczęściej uprawianych w Polsce pszenic. Profile metabolomiczne opracowane zostaną jako matryca składająca się z takich elementów jak: trichoteceny grupy A i B, ergosterol, ATP, Real Time PCR, związki fenolowe ogółem, kwasy fenolowe, antyoksydanty (metoda ABTS, metoda FRAP, metoda DPPH), tokoferole, związki lotne (GC/MS), flawonoidy, kwasy tłuszczowe, metale ciężkie, mikrobiologia (ilościowa i jakościowa), struktura plonu. Planowane jest powiązanie tej matrycy z matrycą genetyczną analizowanych odmian. Cele te zrealizowane mają być w 4 wariantach, a mianowicie dla prób kontrolnych, inokulowanych grzybami z rodzaju Fusarium, inokulowanymi grzybami z rodzaju Fusarium i poddanymi optymalnej ochronie chemicznej, jak i na poletkach uprawianych w systemie ekologicznym. Realizacja powyższych zadań powinna dać odpowiedzi na poziomie badań podstawowych, wzbogacić wiedzę dotyczącą tego, w jaki sposób matryca genetyczna analizowanych odmian jest powiązana z matrycą metabolomiczną, umożliwić znalezienie wzajemnych powiązań pomiędzy metabolitami tworzonymi w ziarnie, jak również powiązać w pewnym zakresie te badania z badaniami stosowanymi na poziomie badań praktycznych z zakresu hodowli zbóż.