Ocena zagrożenia związanego z zanieczyszczeniem atmosfery kurników lotnymi związkami organicznymi oraz mikroorganizmami patogennymi w Polsce

25 czerwca 2013 r. wystartował projekt nr 2012/07/D/NZ9/00996 pt.: "Ocena zagrożenia związanego z zanieczyszczeniem atmosfery kurników lotnymi związkami organicznymi oraz mikroorganizmami patogennymi w Polsce", pod kierownictwem dr Kingi Marii Stuper-Szablewskiej z Katedry Chemii Wydziału Technologii Drewna UP w Poznaniu.

Środowisko kurnika ze względu na swoją specyfikę jest jednym z najbogatszych ekosystemów stworzonych przez człowieka. Ograniczona możliwość kontroli zanieczyszczenia mikrobiologicznego płodów rolnych wykorzystywanych w produkcji zwierzęcej powoduje, iż populacja i różnorodność występujących w środowisku kurnika mikroorganizmów staje się coraz większa. Także stosowanie antybiotyków oraz próby ograniczenia rozwoju bakterii spowodowały zachwianie równowagi mikrobiologicznej i doprowadziły w wielu przypadkach do silnej ekspansji grzybów mikroskopowych trudnych do wyeliminowania. Dodatkowym zagrożeniem związanym z ich występowaniem jest fakt, iż produkowane przez nie związki chemiczne; zarówno toksyczne metabolity wtórne, jak i związki lotne mają niekorzystny wpływ zarówno na zwierzęta, jak i pracowników zatrudnionych w sektorze rolno–spożywczym. Celem realizowanego projektu jest ocena poziomu zanieczyszczenia: organicznymi związkami lotnymi (VOC’s) będącymi wtórnymi metabolitami  mikroorganizmów oraz mikroflorą patogenną atmosfery kurników wysokotowarowych w Polsce, w których utrzymywane są nioski oraz brojlery. Analizowane są zmiany profilu mikroflory oraz VOC's w zależności od panujących warunków środowiska, lokalizacji kurników oraz od pory roku. Przeprowadzona została identyfikacja związków organicznych co pozwoli na ocenę skali tego problemu w Polsce oraz rozpoznanie tych VOC’s które występują w polskich kurnikach w najwyższym stężeniu.
Analizowano próby pochodzące z kurników wysokotowarowych, w których utrzymywane są nioski oraz brojlery oraz kurników rolników indywidualnych. Na podstawie uzyskanych wyników zostanie sporządzony profil mikroflory oraz związków lotnych dla każdego systemu utrzymywania drobiu. Dodatkowym elementem badań jest ocena zmian analizowanych czynników w zależności od pory roku.  Uzyskane wyniki staną się podstawą do dalszych badań mających na celu opracowanie metod zagospodarowania lotnych związków organicznych powstających jako produkty  uboczne hodowli drobiu w Polsce.