ERASMUS/CEEPUS

CEEPUS

Program CEEPUS jest pierwszym programem współpracy wielostronnej w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej, ustanowionym na podstawie wielostronnej umowy międzynarodowej. Podstawowym celem Programu jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich. Umożliwia on intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących Stronami Porozumienia. Aktualnie ze strony polskiej w realizacji Programu CEEPUS uczestniczą głównie szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Kultury i Ministra Zdrowia.

W ramach Programu CEEPUS:

  • tworzone są sieci współpracy międzyuczelnianej przy udziale partnerów z co najmniej trzech krajów,
  • przyznawane są stypendia na staże krótkoterminowe, studia semestralne i praktyki,
  • prowadzone są seminaria doskonalące, kursy językowe, kursy specjalistyczne.

Stypendia CEEPUS III są stypendiami „kompleksowymi”, które będą pokrywać koszty utrzymania, koszty korzystania z laboratoriów, w stosownych przypadkach, zgodnie z ogólnymi praktykami kraju przyjmującego, jak również koszty zakwaterowania i ubezpieczenia na wypadek nagłych zachorowań lub następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie pobytu w kraju przyjmującym, w stosownych przypadkach. Wysokość stypendium CEEPUS IIII będzie proporcjonalna do kosztów utrzymania w danym kraju przyjmującym i skorygowana o inflację.

Funkcjonowanie Programu opiera się na następujących zasadach:

  1. brak transferu pieniędzy (tzw. współpraca bezdewizowa) - każdy kraj uczestniczący zabezpiecza odpowiednią pulę miesięcy stypendialnych i pokrywa koszty podróży swoich stypendystów do i z miejsca odbywania stażu oraz koszty pobytu obcokrajowców w ramach zadeklarowanej puli stypendialnej,
  2. nie tworzy się w krajach uczestniczących żadnych dodatkowych struktur zarządzających Programem:
    • do obsługi wykorzystywane są istniejące jednostki/komórki organizacyjne, w strukturach których wyodrębniane są tzw. Krajowe Biura Programu CEEPUS (NCO),
    • w sytuacji, kiedy szkoła wyższa wchodzi do projektu jako uczelnia partnerska, wyznaczani są koordynatorzy, którzy ustalają "ruch osobowy" wewnątrz danego projektu, w ramach przyznanych limitów stypendialnych.

Kraje biorące udział w programie: Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz UNMIK - Kosowo.

Jak aplikować: https://www.ceepus.info/default.aspx

Subskrybuj RSS - ERASMUS/CEEPUS