Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Zgodnie z Zarządzeniem nr 42/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 kwietnia  2017 roku ustala się szczegółowe elementy organizacji roku akademickiego 2017/2018 w sposób  następujący:

Semestr zimowy trwa od 29.09.2017r. do 18.02.2018r.,  w tym:
- zajęcia dydaktyczne od 29.09.2017 r.* do  28.01.2018 r.;
- ferie świąteczne od 25.12.2017 r. do 02.01.2018 r.;
- zimowa sesja egzaminacyjna od 29.01.2018 r. do 11.02.2018 r.;
- zimowa sesja poprawkowa od 12.02.2018r. do 18.02.2018r.

* na studiach stacjonarnych od 2 października

VII SEMESTR (studia stacjonarne)
- zajęcia dydaktyczne (**) od 02.10.2017r. do 22.12.2017r.;                           
- zimowa sesja egzaminacyjna od 03.01.2018r. do 12.01.2018r.;
- zimowa sesja poprawkowa od 13.01.2018r. do 19.01.2018r.;
- egzaminy inżynierskie od 01.02.2018r. do 09.02.2018r.;
- rejestracja na II stopień studiów: od 10.01.2018r. do 22.02.2018r.;
- poprawkowe egzaminy inż. 09.03.2018r.

 * *w  ramach  skróconego okresu  zajęć dydaktycznych obowiązuje wykonanie godzin dydaktycznych  zgodnie  z  planem  studiów. 

Termin złożenia pracy inżynierskiej do 22.01.2018r.

Semestr letni trwa od 19.02.2018r. do 12.09.2018 r.,  w tym:

- zajęcia dydaktyczne od 19.02.2018r. do 17.06.2018r.;
- ferie świąteczne od 29.03.2018r. do 03.04.2018r.;
- letnia sesja egzaminacyjna od 18.06.2018r. do 30.06.2018r.;
- egzaminy inżynierskie studia niestacjonarne od 02.07.2018r. do 06.07.2018r.;
- letnia sesja poprawkowa od 03.09.2018r. do 12.09.2018r.

  Semestr letni studiów II stopnia trwa od 5.03.2018r. do 12.09.2018r., w tym:
- zajęcia dydaktyczne (rok I, sem.1)* od 05.03.2018r. do 17.06.2018r.;
- zajęcia dydaktyczne (rok II, sem.3)* od 19.02.2018r. do 25.05.2018r.;
- ferie świąteczne od 29.03.2018r. do 03.04.2018r.;
- letnia sesja egzaminacyjna (rok I, sem. 1) od 18.06.2018r. do 30.06.2018r.;
- letnia sesja egzaminacyjna (rok II, sem. 3) od 28.05.2018r. do  06.06.2018r.;
- egzaminy magisterskie 18-22.06.2017r, i 02-06.07.2018r.;
- letnia sesja poprawkowa od 03.09.2018r. do 12.09.2018r.

* w  ramach  skróconego okresu  zajęć dydaktycznych  obowiązuje wykonanie godzin dydaktycznych zgodnie z planem studiów. 

Termin złożenia pracy magisterskiej do 15.06.2018r

Terminy egzaminów studenci uzgadniają z egzaminatorami co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem sesji. Każdy student zobowiązany jest zapisać się na egzamin w uzgodnionym terminie. W przypadku nie zgłoszenia się na egzamin i nie usprawiedliwienia nieobecności w ciągu 5 dni, student otrzymuje ocenę niedostateczną.

Egzaminy poprawkowe nie mogą być wyznaczane w terminie po 12.09.2018r.

W celu rozliczenia kończącego się semestru i dokonania wpisu na następny semestr (rok), prowadzący zajęcia zobowiązani są do wpisania w Wirtualnym Dziekanacie ocen, zamknięcia i wysłania protokołów z ćwiczeń i egzaminów w nieprzekraczalnych terminach:     
- do 18.02.2018r. (do 22.01. 2018r. za VII sem.) w semestrze zimowym,
- do 16.09.2018r. (do 10.06.2018 r. za III sem. studiów II stopnia) w semestrze letnim.

Studenci II i III  roku I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą realizować praktyki do dnia 31.08.2018r., zgodnie z zasadami określonymi w procedurze praktyk. Termin złożenia dokumentacji praktyk u Koordynatora dla danego kierunku studiów upływa 1.09.2018r. Wpis zaliczenia praktyk należy uzyskać do dnia 12.09.2018r.

Studenci studiów II stopnia kierunku Technologia drewna (rok II, semestr zimowy) w okresie od 2.10.2017r. do 13.10.2017r. odbywają zajęcia praktyczne w jednostkach, w których realizowana będzie praca dyplomowa, a zajęcia dydaktyczne trwają od 16.10.2017r. do 28.01.2018r. (w ramach skróconego okresu zajęć dydaktycznych obowiązuje wykonanie godzin dydaktycznych zgodnie z planem studiów).

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
6  października 2017r. (piątek) –  na studiach stacjonarnych (inauguracja roku akademickiego,)
2 listopada 2017 r. (czwartek),
12 listopada 2017 r.  (niedziela ),
7 stycznia 2018 r. (niedziela),
30 kwietnia 2018 r, (poniedziałek),
2 maja 2018  r. (środa),
19 maja 2018 r, (sobota),
1 czerwca 2018 r. (piątek), - na studiach stacjonarnych

Zmiana organizacji zajęć dydaktycznych w dniu 30 maja 2018 r. (środa) - realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na czwartki.

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.

Subskrybuj RSS - Organizacja roku akademickiego 2017/2018