Duża Aparatura Badawcza

Finansowanie zakupu specjalistycznej aparatury badawczej przez Wydział Technologii Drewna

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Wydziałowi Technologii Drewna dotację celową w ramach programu inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej. Przyznana kwota dotacji wynosi 1 760 000 zł i zostanie przeznaczona na zakup aparatury badawczej stanowiącej zestaw do badań procesów sorpcji, porowatości i termostabilności biotworzyw.
W skład zestawu wchodzą: (a) automatyczny, wielogazowy, grawimetryczny analizator procesów adsorpcji i desorpcji przeznaczonym do zaawansowanych zastosowań badawczych, (b) zautomatyzowany system pomiarowy przeznaczony do badania powierzchni właściwej i porowatości ciał stałych, w tym również materiałów mikroporowatych, metodą sorpcji fizycznej wraz z oprogramowaniem sterującym i analitycznym oraz analizatorem gazów, (c) analizator termiczny TG/DSC i TG/DTA.

Zestaw do badań właściwości sorpcyjnych, porowatości i termostabilności biotworzyw jest kolejnym krokiem Wydziału Technologii Drewna zmierzającym do podniesienia jakości warsztatu badawczego, zwiększenia dokładności i efektywności prowadzonych badań naukowych. Poza badaniami naukowymi zestaw ten będzie również wykorzystywany do celów dydaktycznych, a to ze względu na uruchomienie w roku akademickim 2014/2015 unikatowego kierunku studiów - inżynieria biotworzyw. Ekspansja biotworzyw wykorzystujących surowiec lignocelulozowy w nowych obszarach gospodarki spowodowała, że koniecznym jest kształcenie specjalistów z tej dziedziny. Nowoczesne kształcenie w tym zakresie wymaga wymaga dostępu do nowoczesnej aparatury badawczej. Zaznajomienie studentów z zaawansowanymi technikami badawczymi i wykonanie przez nich ćwiczeń laboratoryjnych dotyczących analiz z wykorzystaniem wysokiej klasy aparatury badawczej zagwarantuje wysoki poziom realizowanych zajęć i przyczyni się do podniesienia konkurencyjności absolwentów Wydziału Technologii Drewna na współczesnym rynku pracy.
Tym samym inwestycja aparaturowa, na którą składa się zestaw do badań procesów sorpcji, porowatości i termostabilności biotworzyw, związana jest zarówno z prowadzeniem na Wydziale innowacyjnych badań naukowych, ale także z umożliwieniem uzyskania odpowiednio wysokiego poziomu zajęć dydaktycznych na unikatowym kierunku studiów.